De naam Van den Dool als vermeld in “de Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland” van M.W. Schakel 1955. Enkele van de genoemde feiten zijn op deze site ook te vinden als afzonderlijk familieverhaal.

periode 1600-1800

 

Jaar Datering Weergave feit of gebeurtenis Pag.
1611 Walraven van Brederode (64 jaar) koopt de Heerlijkheid Noordeloos voor f. 44.000,- guldens van “den Hooggeboren Prince Here Carel Prince Grave van Arenberge, Prince van Rebecque, ridder van de order des Gulden Vliese, Raet van Staete van de Eertshartog van Oostenrijk etc.” 7684
1666 of later Landen expliciet genoemd rond de verkoop aan Van Brederode die later niet meer tot de Heerlijkheid behoorden, o.a.:
2 keer 2 merg 1 hond land van:
Jan Ariensz. van den Dool
[32] wonende op Den Dool en
Cornelis Pietersz. van den Dool [33] op Noordzij.
Alsmede: een stuk land aan de Blommendalse Vliet rust onder de erfgenamen van:
Cornelis Gerritsz. van den Dool [34] of onder iemand van haar alle te weten:
Jan Cornelisz. van den Dool [540], Boudewijn Tijmensz., Gerrit Stedehouwer off Arien Ariensz. de Jong.
N.B. zie ook blz. 33/34 Genealogie Van Den Dool.
76
1672 juni Het Rampjaar.
De Hollandse Waterlinie wordt in werking gesteld. Tot einde 1673 staat ook de Alblasserwaard (met uitzondering van de Nederwaard) onder water. De strenge winter 1672/1673 is kritiek. De inundatie raakt bevroren. De Fransen trokken in Januari zelfs over de bevroren Lek bij Ameide.
85
1700 1 jan. Namen der Ledemaaten der Gemeynte Jesu Christi tot Noordeloos, so die waaren den eersten Januari 1700. Onder de namen opgetekend door Ds. Bosch bevindt zich:
van Dooll [Jan Cornelisse] [540].
156
1709 Overstroming Alblasserwaard.
Zeer streng winterweer in Januari en Februari zorgt voor grote problemen in het rivierengebied. Eerst loopt de Tielerwaard onder door dijkbreuk bij Herwijnen en staat het water tot aan de Diefdijk. Op 27 februari breekt door het dooiwater uit Duitsland een Merwede- dijk bij Hardinxveld, waarop de Alblasserwaard overstroomt. Overal staat 6 tot 8 voet water!
1716 3 maart Hendrik van Barnevelt koopt de Heerlijkheid Noordeloos met aanbehoren van Frederik Adolph Graaf van der Lippe, Heer van Vianen, Ameijden, Noordeloos etc. 98
1718 Tijs Cornelisz. Van den Dool (misschien Teunis?) [43].
Onder Botersloot is sprake van “het opbaggeren van de Voordijk van ‘t Boterslootse Bruggetje aff tot de paal van Tijs Cornelisz. van den Dool toe”.
N.B. zie ook blz. 35 Genealogie Van Den Dool.
262
1720 Wateroverlast in het rivierengebied, door talrijke stormen in februari.
1726 Overstroming Alblasserwaard
De dooi na herhaalde vorst en zware sneeuwval leidt tot een nationale ramp in het rivierengebied. De Lekdijk breekt en Krimpenerwaard en Lopikerwaard lopen onder. Bij Wamel gebeurt hetzelfde met het Land van Maas en Waal. Bij Ochten breekt het water de Betuwe in. De Tielerwaard loopt onder en het water komt tot aan de Diefdijk. Een doorbraak in de Lingedijk zet dan in februari ook de Alblasserwaard en Vijfherenlanden onder water en zelfs tot 4 meter.
1729 21 juni Tovenarij te Noordeloos.
Claes Ariens van den Dool(37)[623] en zijn vrouw Neeltje Kersbergen (31) zouden toveren. De geruchten over het paar waren zo angstaanjagend, dat men besloot het hen naar de Heksenwaag in Oudewater te sturen. Claes woog 122 ponden en Neeltje 110. Gelukkig bleek uit de lijsten dat beide gewichten “met de natuurlijke proporti des lichaams zeer wel is accorderende bevonden” en konden ze weer huiswaarts keren. Dit was tevens de allerlaatste heksenweging in Oudewater.
107
1736 15 aug. Intocht van de 10-jaar oude Drossaard Hendrik van Barnevelt
in Noordeloos met feestelijkheden op het Slot.
De “ongetrouwde off Jonge Schutterije van Noordeloos en Overslingeland” maakt zijn opwachting. Als sergeant is dan aanwezig de 20 jarige Piet van den Dool [44].
112
1740 – 1741 Overstroming Alblasserwaard.
Decemberregens in Duitsland en Frankrijk gecombineerd met zeer laat (pas in de herfst!) afsmelten van sneeuwmassa’s (van de vorige winter) in de Alpen, zorgen voor een ongekende watervloed op de grote rivieren. Gorkum kent hogere waterstanden dan ooit tevoren.
Op 24 december breekt de Lekdijk tussen Ameide en Lexmond waardoor de Vijfherenlanden inunderen. Daarna breekt de Lingedijk bij Kedichem (met 4 gaten) waardoor de Alblasserwaard overstroomt. Van de dorpen Bleskensgraag en Ottoland blijft weinig over. Er zijn plaatsen waar het water 5 meter hoog komt.
1743 april Claas Ariense van den Dool [623] ”Voor het maken en uythaalen van de dammen” bediende de aannemer Peter Willemsz. Vader zich van Claas en Arien Simonsz. Schouten die daarvoor samen 7 gulden ontvingen. 265
1744 Wateroverlast Alblasserwaard
In maart breekt de Lekdijk zodat de Vijfherenlanden overstromen. Daardoor lijdt de Alblasserwaard onder waterbezwaar, maar de toestand wordt niet zo erg als drie jaar eerder.
1747 27 juli Feest in Utrecht vanwege de intocht van stadhouder Willem Karel Hendrik Friso. Het vuurwerk zou van 10 tot 11 uur duren. Om toch ook een glimp van de festiviteiten op te vangen beklommen tussen half 10 en 10 uur enige notabelen van Noordeloos de toren, namelijk: Adriaan Jorisse, Matthijs Herlaar (schepen), Cornelis Burggraaf,
Arie Classe van den Dool [623] en Jacobus Straatman (chirurgijn).
169
1759 17 dec. Reistijd Ds. Voskuil van Noordeloos naar Maastricht
Op Zondag 16 december 1759 predikte Ds. Voskuil zijn afscheidspreek te Noordeloos en vertrok de volgende dag naar zijn nieuwe standplaats Maastricht. Dat een reis van Noordeloos naar Maastricht geen kleinigheid was in die dagen, blijkt uit een aantekening in de Slotadministratie:
17 december Noordeloos naar Gorinchem
18 december Gorinchem naar den Bos
19 december den Bos naar Achtel
20 december Achtel naar Maastricht
170
1761 1 jan. Kerkeraadsvergadering
waarin het helemaal niet boterde tussen predikant (Ds. Van Waenen) en kerkeraad. De regel was dat men om de 3 jaar een persoon uit Slingeland als ouderling koos. De predikant had echter voorgesteld nu niet een ouderling maar een “diacon” te kiezen. Bij de stemming echter kwam het tot een conflict. Pieter Horde en de drie diakonen kozen:
Huibert van den Dool [542] tot ouderling en Frederik van der Haven tot diakon.
Maar Jan van den Dool [59] en Pieter van den Dool [61] alsmede de predikant (die 2 stemmen beweerde te hebben!) kiezen:
Arie Bons en Arie van der Haven.
De predikant zegt, dat nu de stemmen staken het lot beslist. De broeders betwisten echter de dominee zijn tweede stem. Deze zou hem enkel bij voorafgaande staking der stemmen toekomen. Men wil de zaak onderzoeken “dus de vergadering onverrigter zaak gescheiden wiert”.
170
1762 Cornelis van den Dool [64] vermeld als waardsman voor de polder Botersloot.
Pieter van den Dool [61] vermeld als schepen te Noordeloos.
249
1763 Gerrit van den Dool [44] wordt als waardsman voor de polder Noordzij benoemd als opvolger van Willem Bloklander. 236
1764 Gerrit van den Dool [44] vermeld als waardsman voor de polder Noordzij van 1763 tot 1780 toen hij werd opgevolgd door Gerrit van Es. 249
1779 15 oct. Gerrit van den Dool [44] ondertekent mede de Resolutie tot “besluit dat men zal stellen een agtkante moolen in plaats van deze tans oude wipmolen, en is den Heere Drossaard versogt hier toe alle noodige bestellingen te maaken en versorge”. Het gaat om de wipmolen Noordzij.
Ondertekenaars zijn: H. van Barnevelt (Drossaard), Cornelis Jossee, Gerrit van den Dool en Gerrit van Es.
233
1795 20 mrt. Revolutie te Noordeloos.
In de kerk zijn oproerige ingezetenen vergaderd om het “plakkaat” van 6 Maart te bespreken waarin wordt geconcludeerd: “uyt den Eed ontslage te houden, Drossaard, Schout en Secretaris, Schepenen en Waardsluyden dezer Heerlijkheyd”. Dus moet men nieuwe (of oude aangestelden) herkiezen.
Onder de 7 schepenen die worden verkozen:
Cornelis Huyberts van den Dool [543]
114
1796 29 mrt. Cornelis Huyberts van den Dool [543] (her)benoemd als schepen te Noordeloos en bedankt als lid poldermeester of waardsman. 246
284
1798 31 oct. Belangrijke Municipaliteitsvergadering (gemeenteraad) waarin aanwezig Cornelis Huibertsz. van den Dool [543] als lid van de kerkeraad, waarin een contract werd opgemaakt tussen de kerkelijke- en de polderautoriteiten. 192
1799 1 jan. Cornelis van den Dool [543] wordt met twee andere kandidaten Gerrit Bovekerk en Arie Bons, gepasseerd bij de verkiezing van een lid voor de commissie van de Synode van Zuid-Holland – Commissie der E. Classis van Gorinchem. Gekozen wordt de bekende revolutiefiguur Gerrit den Besten. 175
1799 Cornelis van den Dool [543] vermeld als waardsman voor de polder Botersloot. 249